Konkurs dla młodych reżyserów

wtorek 14.01.2020 09:34

Przed XIV Międzynarodowym Festiwalem Gombrowiczowskim

Teatr Powszechny w Radomiu zaprasza do udziału w drugiej edycji konkursu dla młodych reżyserów na koncepcję wystawienia adaptacji scenicznej wybranego tekstu Witolda Gombrowicza. Celem konkursu jest wspieranie promocji młodych reżyserów teatralnych, popularyzowanie twórczości i pogłębianie analizy utworów Witolda Gombrowicza oraz kontynuacja i wzbogacanie dorobku Międzynarodowego Festiwalu Gombrowiczowskiego.  Uczestnikami mogą być wyłącznie absolwenci wydziałów reżyserii szkół teatralnych, których staż w zawodzie reżysera jest nie dłuższy niż 5 lat od uzyskania dyplomu. Natomiast przedmiotem oceny będą nigdzie wcześniej nie prezentowane koncepcje przedstawień, wykorzystujące dowolne formy teatralne oparte na tekstach W. Gombrowicza (spektakle dramatyczne, muzyczne, lalkowe i in.) oraz różne kombinacje tych form.

Przypomnijmy, że pokłosiem pierwszej edycji konkursu był spektakl „Ferdydurke” w reż. Aliny Moś – Kerger. Przedstawienie dostrzegli i docenili krytycy teatralni w całej Polsce. Zostało uhonorowane aktorską nagrodą zespołową na XIII Międzynarodowym Festiwalu Gombrowiczowskim oraz nagrodą za reżyserię na 44. Opolskich Konfrontacjach Teatralnych  „Klasyka Żywa”. Spektakl cały czas jest w repertuarze Teatru Powszechnego w Radomiu i jest regularnie wystawiany.

 

Również tym razem główną nagrodą będzie sceniczna realizacja zwycięskiej koncepcji w Teatrze Powszechnym im. J. Kochanowskiego w Radomiu. Premiera przedstawienia powstałego w oparciu o wybrany projekt odbędzie się w dniu inauguracji XIV  Międzynarodowego Festiwalu Gombrowiczowskiego. Spektakl automatycznie włączony zostanie do konkursu na najlepszą inscenizację utworu Witolda Gombrowicza i wejdzie do repertuaru radomskiego Teatru Powszechnego.

 

Zgłoszenie (także na nośniku elektronicznym) powinno zawierać:

  1. Oryginalny scenariusz będący adaptacją prozy Witolda Gombrowicza.
  2. Krótką eksplikację reżyserską uwzględniającą założenia interpretacyjne i inscenizacyjne (w tym światło i dźwięk) – max. 5 stron znormalizowanego maszynopisu, tj. ok. 9000 znaków).
  3. Koncepcję scenograficzną, zawierającą szkice scenografii i kostiumów (dodatkowo 2-3 kompletne projekty kostiumów z dołączonymi próbkami materiałów).
  4. Krótkie próbki muzyki (jeśli jest przewidywana w spektaklu).
  5. Szacowany kosztorys realizacji (wraz z honorariami dla reżysera i pozostałych twórców).
  6. Krótkie CV wszystkich proponowanych realizatorów wraz z wykazem ich dotychczasowych prac teatralnych.
  7. Dane kontaktowe.

 

Składane oferty powinny być adekwatne do proponowanych przez Organizatora warunków scenicznych. Należy zwrócić uwagę na projektowaną wielkość obsady, wielkość i jakość użytych środków oraz możliwości techniczne – wielkość przestrzeni (małe i średnie formy).

Przed złożeniem projektu zalecany jest bezpośredni kontakt z Teatrem Powszechnym w celu zapoznania się z warunkami technicznymi i możliwościami inscenizacyjnymi scen. Wszystkie materiały potrzebne do opracowania koncepcji (opis wyposażenia oraz plany techniczne scen) można zobaczyć na stronie http://www.teatr.radom.pl/plany-scen

 

Ocena złożonych koncepcji przebiegać będzie w następujących etapach:

I etap – wstępna selekcja, której dokona jury w składzie: dyrektor Teatru Powszechnego, kierownik literacki, konsultant programowy, kierownik techniczny, artyści ściśle współpracujący z teatrem.

II etap – spotkania z wybranymi reżyserami. Wstępne rozmowy na temat ewentualnej realizacji, w tym na temat kosztów z tym związanych; autorzy wskazanych scenariuszy po konsultacji z dyrekcją powinni zaproponować optymalną obsadę.

III etap – wybór koncepcji przez dyrektora po konsultacjach z członkami jury i współpracownikami.

 

Zgłoszenia należy nadsyłać na adres:

Teatr Powszechny im. J. Kochanowskiego

Plac Jagielloński 15

26-600 Radom

z dopiskiem: „MFG – konkurs reżyserski

 

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 30 kwietnia br. Osoba do kontaktu: Jolanta Korłub – Ogonkowska, tel. 534 199 010, jolantakorlub@teatr.radom.pl

 Komentarze

komentarze