Ogłoszenie gminy Zakrzew

środa 11.09.2019 21:00

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obrębu geodezyjnego Jaszowice w gminie Zakrzew, powiat radomski, woj. mazowieckie.

 

              Na podstawie art.17 pkt1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018r.poz.1945 ze zm.) oraz art.39 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r.  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz.U.z 2018r. poz.2081 ze zm. ) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Zakrzewie uchwały Nr IX/69/2019 z dnia 12 czerwca 2019rw sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru geodezyjnego Jaszowice w gminie Zakrzew, powiat radomski, woj. mazowieckie .Obszar objęty opracowaniem został wyznaczony na załączniku graficznym do w/w uchwały.

              Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Zakrzewie,26-652 Zakrzew-Zakrzew 51,pok.Nr 14 od poniedziałku do piątku w godz. 1000 – 14 00.

              Zainteresowani mogą składać wnioski do I ETAPU w.w planu  w terminie do 30 dni od daty ogłoszenia.

Równocześnie na podstawie art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2018 poz. 2081 ze zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla obszaru geodezyjnego Jaszowice w gminie Zakrzew, powiat radomski, woj. mazowieckie.

Zainteresowani mogą składać wnioski do I ETAPU w.w. prognozy  w terminie do 30 dni od dnia ogłoszenia.

 

Wnioski mogą być wnoszone na piśmie do Wójta Gminy Zakrzew, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu,  określenia przedmiotu wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Wnioski mogą być zgłoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Zakrzew,
26-652 Zakrzew, albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres:gmina@zakrzew.pl
bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Zakrzew.

 

Wójt Gminy

Leszek MargasKomentarze

komentarze