Odśnieżanie obowiązkiem właścicieli  

wtorek 8.01.2019 17:57

Odśnieżanie obowiązkiem właścicieli  – Gmina ma obowiązek  nadzoru !

Zima obfita w śnieg cieszy, zwłaszcza dzieci. Ale oznacza też, że właściciele nieruchomości muszą chwycić za łopaty, gdyż ciąży na nich obowiązek odśnieżania chodników i dachów. Jego ignorowanie może skutkować mandatem.

 

 

  • Obowiązek odśnieżania chodników i dachów wynika m.in. z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz uchwał poszczególnych gmin.
  • Do usuwania śniegu z chodników w miastach zobowiązani są administratorzy osiedli, właściciele nieruchomości, a także firmy odpowiedzialne za oczyszczanie miast.
  • Poza tym administratorzy nieruchomości mają obowiązek usuwania zwisających z budynków sopli lodu i nawisów śnieżnych, które również zagrażają bezpieczeństwu przechodniów.

Do utrzymania czystości i porządku na chodnikach położonych wzdłuż nieruchomości zobowiązani są właściciele, użytkownicy, osoby posiadające nieruchomość w zarządzie, a także inne podmioty władające nieruchomościami.

Do ich obowiązków należy oczyszczanie ze śniegu i lodu oraz usuwanie błota i innych zanieczyszczeń. Usunięty śnieg oraz lód mogą być pryzmowane na krawędzi chodnika lub w pasie zieleni przyulicznej w sposób nieutrudniający ruchu pieszym. Śliskość chodników powinna być likwidowana poprzez posypywanie chodników materiałami szorstkimi np. piaskiem, bez stosowania środków chemicznych.

Zalegający śnieg na chodnikach powoduje ich śliskość, co może stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub życia osób z nich korzystających.  

Należy również usuwać z dachów i gzymsów obiektów budowlanych bezpośrednio sąsiadujących z drogami i chodnikami sople lodowe i nawisy śniegu niezwłocznie po ich powstaniu.

Na osoby, które nie wywiązują się z nałożonych obowiązków, strażnicy miejscy mogą nałożyć mandat karny w wysokości 100 zł lub sporządzić wniosek o ukaranie do sądu. Z kolei osoby, które doznają uszczerbku na zdrowiu w wyniku niewywiązania się właścicieli z obowiązku odśnieżania chodników, mogą domagać się z tego tytułu odszkodowania z powództwa cywilnego.   

Obowiązki gminy

To gmina ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikającą z nieuprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości w razie nienależytego sprawowania nadzoru nad wykonaniem przez właściciela obowiązku wynikającego ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – tak stwierdził w wydanym 24 listopada orzeczeniu Sąd Najwyższy.

Sąd Najwyższy rozważył, jaka relacja zachodzi między ustawą o drogach publicznych, a ustawą o utrzymaniu czystości w gminach i stwierdził, że ta druga stanowi prawo szczególne względem tej pierwszej.

Czytaj też: Sąd Najwyższy: gmina ma nadzorować właścicieli nieruchomości ws. czystości chodników

Jak podkreśla Sąd Najwyższy, nie dopatrzył się on solidarnej odpowiedzialności gminy za szkodę spowodowaną zdarzeniem, do którego doszło w następstwie niewykonania przez właściciela nieruchomości obowiązku uprzątnięcia zanieczyszczeń z chodnika stanowiącego wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego, położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

Zastrzegł jednak, że takie rozstrzygnięcie nie oznacza, iż gmina nie będzie odpowiadała za niewykonanie obowiązków właściciela, ponieważ art. 5 ust. 6 i 7 ustawy o utrzymaniu czystości w gminach nakłada na nią obowiązek nadzoru nad wykonaniem obowiązków utrzymania chodników w czystości.Komentarze

komentarze